شکایات

 ارسال شکایات 
  • شما مي توانيد شكايات خود را از طريق اين فرم به دفتر بازرسي سازمان زندانهاي كل كشور ارسال نمائيد همچنين مي توانيد مشخصات خود را وارد نمائيد تا در صورت لزوم با شما تماس گرفته شود.
  • چنانچه بخواهيد بصورت ناشناس شكايتي مطرح نمائيد مدارك مستند را در قالب فايل Zip در قسمت فايل همراه فرم ارسال و توضيح كامل از شكايت را ارائه نمائيد.
  • پس از ارسال، شماره شكايت – رمز شکایت را يادداشت کرده و از طريق پيگيري شكايت جواب خود را دريافت نمائيد.
  • http://www.prisons.ir/shekayat/
Skip to content