صفحه اصلی / معرفی اداره کل / معاونت سلامت ، اصلاح و تربیت

معاونت سلامت ، اصلاح و تربیت

حوزه معاونت سلامت ، اصلاح و تربیت
یکی از گسترده ترین و فعال ترین بخش های حاضر در سطح زندانهای استان می باشد و به عبارتی ۷۰ % کار زندانها را در بر
می گیرد مواردی چون سلامت بهداشت ، اصلاح رفتار ، تغییر نگرش ، حمایت های مادی و معنوی و قضایی ، حرفه آموزی و اشتغال و برنامه ریزی برای بازگشت سعادتمندانه زندانیان به اجتماع وحتی مراقبت بعد از خروج آنان از جمله وظایف این حوزه بوده و در یک نگاه کلی تمام امور جسمی و روانی و اجتماعی را در بر می گیرد .

Skip to content