اخبار کوتاه
صفحه اصلی / پژوهش و تحقیقات / طرح های پژوهشی / بررسی نقش فعالیتهاي فرهنگی بر اصلاح و تربیت زندانیان

بررسی نقش فعالیتهاي فرهنگی بر اصلاح و تربیت زندانیان

 

بررسی نقش فعالیتهاي فرهنگی بر اصلاح و تربیت زندانیان و بازگشت به زندگی سعادتمندانه درخراسان رضوي

طرح مذکور با هدف شناسایی میزان تاثیرگذاري فعالیتهاي فرهنگی در اصلاح و تربیت زندانیان در استان خراسان رضوي انجام شده است. جامعه آماري پژوهش را کلیه زندانیان مقیم زندان مرکزي مشهد که مدت زمان حبس آنان بیشتر از ۲ ماه است تشکیل می دهند. نمونه مورد نظر بصورت تصادفی سیستماتیک و با استفاده از فرمول نمونه گیري کوکران ۳۷۰نفر انتخاب شدند. در روش ارزیابی ذهنی پاسخگویان ملاك قرار گرفت، براي تحلیل داده ها از روش امیک کمک گرفته شد. ابزارگردآوري داده ها پرسشنامه بسته می باشد. داده هاي گردآمده با نرم افزارspss مورد تحلیل قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد که کمترین شرکت کننده ها در فعالیتهاي فرهنگی – مذهبی به ترتیب مربوط به کلاس درس،کلاس فنی وحرفه اي و مسابقات فرهنگی – هنري،کلاس ورزش وعقاید و در نهایت کلاس اخلاق است و بیشترین میزان شرکت کننده به ترتیب مربوط به نمازهاي جماعت، کلاس احکام، مراسم ویژه در مناسبتهاي خاص و کلاس قرآن می باشد.که اگر بیشترین میزان دلیل( اولویت اول) شرکت در نمازهاي جماعت،کلاس احکام، مراسم ویژه درمناسبتهاي خاص وکلاس قرآن را درنظربگیریم رسیدن به آرامش، یادگیري و وظیفه دینی- اعتقاد- واجبات می دانند و بیشترین میزان دلیل(اولویت اول) عدم شرکت درکلاس درس، کلاسهاي فنی وحرفه اي و ورزش و کلاسهاي عقاید و اخلاق را می توان سواد داشتن زندانیان،آزمون t-test نشان داد که اثربخشی نمازهاي جماعت دربین زندانیانی که همیشه در نمازهاي جماعت شرکت می کنند از زندانیانی که گاهی در نمازهاي جماعت شرکت می کنند بیشتر است. مقایسه میانگین شاخصها در دوگروه سابقه دار و بی سابقه بدون کنترل متغیر مدت زمان شرکت درکلاس روانشناسی درهریک از کلاسهاي آموزش مذهبی، کلاس فنی وحرفه اي،کلاس ورزش و مسابقات فرهنگی- هنري بطور یکسان تاثیر می پذیرند.اما زندانیان بی سابقه با از زندانیان سابقه دار بیشتر از طریق شرکت درکلاس درس تاثیر پذیرفته اند و لذا رابطه بین نوع سابقه و شرکت درکلاس درس معنادار شده است .

درباره روابط عمومی

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*