اخبار کوتاه
صفحه اصلی / پژوهش و تحقیقات / طرح های پژوهشی / بررسی نقش مددکاران اجتماعی و عوامل موثر بر آن در آزاد سازی زندانیان از زندان

بررسی نقش مددکاران اجتماعی و عوامل موثر بر آن در آزاد سازی زندانیان از زندان

بررسی نقش مددکاران اجتماعی و عوامل موثر بر آن در آزاد سازی زندانیان از زندان

هدف از پژوهش حاضرعبارتست از شناسایی نقش مددکاران اجتماعی در آزاد سازی زندانیان زندان مرکزی مشهد و شناسایی عواملی که بر ایفای صحیح نقش مددكاران اجتماعي در کاهش جمعیت کیفری اثرگذار است. روش تحقیق پیمایشی و فرآیند گردآوری اطلاعات به دو شیوه کیفی( مصاحبه اکتشافی) و با استناد به مصاحبه های انجام شده و مطالعه اسنادی بر روی منابع نظری مرتبط با موضوع اخیر؛ ابزار نهایی پژوهش حاضر که پرسشنامه می باشد؛ طراحی گردیده است. اعتبار ابزار از روش اعتبار محتوا و روش توافق داوران و قابليت اعتماد از شیوه های رعایت طول آزمون، سؤال هاي مشابه، ماهيت متغير اندازه گيري شده وآلفاي كرونباخ استفاده شده است. جامعه تحقیق حاضر شامل کلیه مددکاران اجتماعی فعال در زندان مرکزی شهر مشهد و در پژوهش حاضر از شیوه تمام شماری استفاده شده است.برای تجریه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش از نرم افزار SPSSاستفاده شده است. از آنجا که پژوهش حاضر بررسی نقش مددکاران در آزادسازی زندانیان(کاهش جمعیت کیفری) را مدنظر قرار داده است آن دسته از فعالیت های مددکاران مورد بررسی قرار گرفته است که به طور مستقیم بر این نقش اثرگذار می باشد بررسی شاخص کیفی متغیر وابسته(نقش مددکاران) بیانگر آن است که بیشترین تعداد مددکاران (۳/۴۸ درصد) از گویه های این مقیاس نمره متوسط گرفته اند. به این معنا که نقش مددکاران در حوزه های گوناگون فعالیت مددکاری در حد متوسط است. بررسی نتایج نشان می دهد که متغیرهای مستقل کمباری در نقش، نبود تخصص، کمبود فضای فیزیکی و نبود کار گروهی نقش تعین کننده ای در تبیین متغیر وابسته(ایفای نقش مددکاری) دارند. و این متغیرها به میزان ۷۶/۰ با متغیر وابسته همبستگی دارند. ضریب تعین نیز بیانگر آن است که ۵۷/۰ درصد تغییرات در ایفای نقش مددکاری، تابع متغیرهای مستقل مزبور است. بررسی شدت و جهت تأثیر متغیرهای مستقل را بر متغیر وابسته نشانگر آن است که متغیر نبود تخصص (۶۲/۰= Beta) و پس از آن متغیر کمباری نقش(۵۰/۰=Beta) بیشترین سهم را در تبیین ایفای نقش مددکاری دارند.

درباره روابط عمومی

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*