اخبار کوتاه
صفحه اصلی / پژوهش و تحقیقات / طرح های پژوهشی / بررسی تاثیر شغل زندانبانی بر زندانبانان و خانواده های آنان

بررسی تاثیر شغل زندانبانی بر زندانبانان و خانواده های آنان

بررسی تاثیر شغل زندانبانی بر زندانبانان و خانواده های آنان

جامعه به دو طریق افراد را اجتماعی می­کند، یکی از طریق جامعه پذیری و دیگر با کنترل اجتماعی. هدف اصلی سازمان زندان ها که در حوزه سازمان های کنترل کننده قرار می گیرد ، کاهش، اصلاح و در نهایت حذف رفتارهای مجرمانه است. از سوی دیگر نیروی انسانی مجرب و متخصص در برخورد و تعامل با زندانیان، زندانبانان هستند . زندانبانی شغل حساس و خطرناکی است و هنر زندان بان، مدیریت در تربیت و پیشگیری از بحران هاست؛ بدین معنی که زندان بان، بواسطه آن در عین کنترل افراد ناهنجار، به اصلاح مجرمین و احیای آنها می پردازد. توجه به شرایط شغلی زندان بانان و آگاهی مدیران این سازمان نسبت به اثرات شغل زندانبانی، نیاز به توجه بیشتری دارد که نتیجه آن موجب افزایش رضایت از شغل می شود و تاثیرات مثبتی بر سازمان، زندانیان و خانواده آنان می گذارد. بنابراین با توجه به اهمیت و ضرورت شغل زندانبانی، انجام این پژوهش را برای سازمان زندان ها مهم و ضروری می کند. روش تحقیق در پژوهش حاضر به صورت کیفی است. مهمترین ابزار آن، مصاحبه عمیق است که با زندان بانان در زندان مرکزی مشهد انجام شده است. نتایج حاصل از یافته های پژوهش موید آن است که تاثیرات عمده شغل زندانبانی بر زندانبانان را می توان تحت عنوان دو گروه از پیامدها تقسیم بندی کرد. گروه اول پیامدهای منفی این شغل و گروه دوم پیامدهای مثبت شغل زندانبانی. پیامد های منفی را می توان در سه سطح خرد، میانه و کلان در سه دسته آثار فردی، سازمانی و اجتماعی تقسیم بندی کرد. آثار فردی را می توان شامل: مشکلات عاطفی و شناختی دانست که متوجه خود فرد شاغل است و بر اثر ناراحتی های ناشی از استرس شغلی بروز می کنند و شامل نشانه های روانی ، نشانه های جسمانی، نشانه های رفتاری فردی و آثار مثبت شغل زندانبانی می شود. آثار سازمانی نیز آن دسته از نشانه هایی است که به سازمان و تشکیلات اداری بر می گردد و شامل نشانه های فردی سازمانی و نارضایتی از عوامل بهداشتی و محیطی می شود و در نهایت آثار اجتماعی هستند که به مسائل داخل اجتماع و مسائل مربوط به خانواده، نوع نگرش مردم به این قشر از افراد جامعه و ایجاد ناامنی برای این افراد بر می گردد و ایجاد اختلال در نقش های خانوادگی و نوع نگاه افراد جامعه به زندانبانان و هم چنین ناامنی برای زندانبانان را در پی دارد.

درباره روابط عمومی

Skip to content