اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار ويژه / برگزاری چهارمین جلسه کمیته بانوان استان

برگزاری چهارمین جلسه کمیته بانوان استان

چهارمین جلسه کمیته بانوان استان با حضور جمشیدی مدیرکل زندانهای خراسان رضوی، معاونین و جمعی از روسای ستادی اداره کل و سرپرست  اندرزگاه نسوان زندان مرکزی مشهد در محل دفتر معاونت سلامت اداره کل برگزار شد.

در ابتدای این جلسه گزارش عملکرد کمیته بانوان در اجرای مصوبات سومین جلسه کمیته ارائه و سپس اعضاءگزارش اقدامات خود را در این خصوص بیان نمودند.

سپس جمشیدی با اشاره به تاکیدات ریاست سازمان مبنی بر توجه به خانواده زندانیان و اولویت بندی نیازهای آنها گفت : آزادی زندانیان باید منطبق بر قوانین اداری و سازمانی بوده و جهت جلوگیری از معطلی زندانی و خانواده آنان می بایست آزادی زندانیان قبل از پایان ساعت اداری انجام پذیرد.

وی افزود : توجه به خانواده زندانی از خود زندانیان مهم تر بوده و باعث کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه و به تبع آن کاهش آسیب و مشکلات زندانی در زندانها می گردد.

مدیرکل زندانهای خراسان رضوی اظهار داشت : تمامی کارکنان اداره کل می بایست به صورت میدانی از زندانهای استان سرکشی بعمل آورند و حضور مستمر در حوزه فعالیتهای خود داشته باشند.

جمشیدی همچنین به مستند سازی کمکهایی که به زندانیان و خانواده های آنها می گردد و توجه به ثبت نام مدارس و ارائه خدمات تحصیلی به فرزندان زندانیان که از ارکان اصلی خدمات انجمن ها و مرکز مراقبت بعد از خروج می باشد تاکید نمود.

درباره روابط عمومی

Skip to content