صفحه اصلی / پژوهش و تحقیقات / شناخت ویژگی های شخصیتی کودکان دارای والد زندانی با استفاده از آزمون نقاشی خانه ، درخت ، آدم در مقایسه باکودکان عادی

شناخت ویژگی های شخصیتی کودکان دارای والد زندانی با استفاده از آزمون نقاشی خانه ، درخت ، آدم در مقایسه باکودکان عادی

پژوهش حاضر به منظور شناخت ویژگی های شخصیتی همچون اضطراب ، پرخاشگری ، افسردگی ، تکانشگری و سازش نایافتگی در کودکان دارای والدین  زندانی و مقایسه آنها با ویژگی های شخصیتی کودکان عادی با استفاده از آزمون نقاشی خانه ، درخت ، آدم (HTP) می باشد . طرح پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی – مقایسه ای بود . حجم نمونه پژوهش شامل ۱۰۰ کودک دختر و پسر ۷ الی ۱۴ سال بود ، از این تعداد ۵۰ کودک دارای والد زندانی در زندان مرکزی مشهد و ۵۰ کودک عادی بودند . نمونه گیری هر دو گروه به صورت در دسترس و هدفمند انجام پذیرفت . شرکت کنندگان به وسیله آزمون نقاشی خانه ، درخت ، آدم (HTP) به عنوان ابزار اصلی پژوهش و پرسشنامه سوابق بالبنی و مصاحبه ساختار یافته (سوالات بعد آزمون) به عنوان ابزار فرعی مورد سنجش واقع گرفتند . یافته ها نشان دادن بین شاخص های ترسیمی نقاشی خانه ، درخت ، آدم کودکان دارای والد زندانی و کودکان عادی در مقیاس های افسردگی (۶۲۵/۱۰۶ ، ۰۰۱/۰P< ، ۰۱/۰a=) ، اضطراب (۴۵۶/۱۲۰ ، ۰۰۱/۰P< ، ۰۱/۰a=) ، پرخاشگری (۷۴۷/۱۱۰ ، ۰۰۱/۰P< ، ۰۱/۰a= ) ، تکانشگری (۷۹۴/۹۵ ، ۰۰۱/۰P< 01/0a=) و سازش نایافتگی (۲۵۵/۱۰۳ ، ۰۰۱/۰P< ، ۰۱/۰a=) تفاوت معنی داری وجود دارد . این نتایج با یافته های پرسشنامه سوابق بالینی و مصاحبه بعد از آزمون هم سو می باشد . نتایج پژوهش نشان داد کودکان دارای والد زندانی در مقایسه با کودکان عادی نمرات بالاتری را در میزان شاخص های ترسیمی از جمله افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ، تکانشگری و سازش نایافتگی در آزمون خانه ، درخت ، آدم و همچنین نمرات پرسشنامه سوابق بالینی و مصاحبه کسب کنند . این امر نشان دهندة این می باشد که حبس والدین در زندان منجر به ایجاد مشکلات شخصیتی عدیده ای در      کودکانشان خواهد شد ضمن اینکه ابزار اصلی (آزمون خانه ، درخت ، آدم) و فرعی (پرسشنامه و مصاحبه) پژوهش در بحث تشخیص و غربالگری مشکلات شخصیتی کودکان می تواند موثر واقع گردد .

درباره روابط عمومی

Skip to content