صفحه اصلی / پژوهش و تحقیقات / رابطه بین کیفیت زندگی کاری با بیگانگی شغلی با نقش تعدیل گرعدالت سازمانی در میان کارکنان زندان مرکزی مشهد

رابطه بین کیفیت زندگی کاری با بیگانگی شغلی با نقش تعدیل گرعدالت سازمانی در میان کارکنان زندان مرکزی مشهد

هدف از این مطالعه ، بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با بیگانگی شغلی با نقش تعدیل گر عدالت سازمانی در میان کارکنان زندان است . در این پژوهش از جامعه آماری کارکنان زندان مرکزی مشهد در سال ۱۳۹۶ ، با استفاده از روش نمونه­ گیری تصادفی ساده و جدول کرجسی و مورگان ، حجم نمونه به تعداد ۱۳۶ نفر تعیین گردید .

جهت گردآوري داده­ ها از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون ، پرسشنامه بیگانگی شغلی و پرسشنامه عدالت سازمانی استفاده شد.

به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات توصیفی از نرم‌ افزار SPSSv.24 و جهت تجزیه و تحلیل آمار استنباطی از نرم افزارLISRELv.8.8 استفاده شد . نتایج تحقیق نشان داد که، بین کیفیت زندگی کاری با بیگانگی شغلی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و عدالت سازمانی رابطه بین کیفیت زندگی کاری بابیگانگی شغلی را تعدیل میکند.

بین پرداخت منصفانه، محیط کار ایمن، تأمین فرصت شغلی، قانون گرائی، وابستگی اجتماعی، انسجام و توسعه قابلیت های انسان با بیگانگی شغلی رابطه معنی داری وجود ندارد، اما بین فضای کلی زندگی با بیگانگی شغلی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین، عدالت توزیعی، رویه­ای و تعاملی نیز رابطه بین کیفیت زندگی کاری با بیگانگی شغلی را تعدیل نمی­کنند.

درباره روابط عمومی