صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي / حضور هیات قضایی شهرستان چناران درجمع یکصدو پنجاه نفراز محکومین این ‏حوزه درزندان مرکزی مشهد

حضور هیات قضایی شهرستان چناران درجمع یکصدو پنجاه نفراز محکومین این ‏حوزه درزندان مرکزی مشهد

به گزارش روابط عمومی زندان مرکزی مشهد،حشمتی رئیس دادگستری شهرستان چناران ،نظر جانی دادستان وهاشمی نژاد قاضی اجرای احکام وناظر برزندان ،باحضور درجمع محکومین این شهرستان درزندان مرکزی مشهد باآنان دیدارنموده وبه مشکلات قضایی رسیدگی نمودند.

علی عبدی باتایید این خبر گفت:درپی تعاملات مفید وسازنده بامراجع قضائی ودرادامه حضور مستمر قضات حوزه های مختلف درجمع زندانیان ،این بار زندان مرکزی مشهد میزبان مراجع قضائی شهرستان چناران بود.

وی افزود:دراین دیدارمفید وموثر ،محکومین دادگاه های حقوقی واجرای احکام مدنی باریاست دادگستری شهرستان چناران دیدارنموده وازنزدیک پرسش های خود رامطرح کرده وپاسخ لازم رادریافت نمودند. همچنین کلیه متهمین دادسراهای عمومی وانقلاب نیز با دادستان ملاقات داشته ودرموارد مختلف مورد ارشادقرار گرفتند.ونیزتمامی محکومین اجرای احکام کیفری دادسرای چناران فرصت گفتگو با قاضی ناظر برزندان رایافته وسئوالات خود رامطرح نموده وپاسخ های مورد نظر را گرفتند.

مدیر زندان مشهد بااشاره به اهمیت حضورمراجع قضائی شهرستان چناران درزندان گفت:همزمان باجلسه رسیدگی به مسائل قضائی،شورای طبقه بندی زندان درخصوص محکومین حوزه قضائی چناران نیز برگزارگردیدکه دراین شورا یازده مورد درخواست زندانی مطرح شده که ازاین تعداددونفردرهمان روز آزادشده ،پنج نفر تقلیل حبس گرفته ودونفرشامل آزادی مشروط شده وبا رای باز دوتن دیگر نیزموافقت گردید.

عبدی دربخش دیگری ازسخنان خود حضور مداوم هیات قضائی شهرستان چناران درزندان مشهد رامایه دلگرمی و اطمینان خاطر زندانیان وهمچنین خانواده های آنان خوانده وآنرا گامی مهم درجهت کاهش آسیب وارتقاءسلامت روحی وروانی زندانیان دانست.

وی اظهارامیدواری کردکه باتداوم حضور ارزشمند متولیان حوزه های قضائی مختلف درجمع زندانیان می توانیم شاهد کاهش جمعیت کیفری که همواره ازاهداف عالی دستگاه قضائی بوده ،باشیم.

درباره روابط عمومی

Skip to content