صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي / بازدید دادستان دادسرای عمومی وانقلاب ‏شهرستان از زندان درگز

بازدید دادستان دادسرای عمومی وانقلاب ‏شهرستان از زندان درگز

در راستای سیاستهای کاهش جمعیت کیفری و تسهیل امورات و مشکلات قضایی زندانیان دلخواه دادستان دادسرای عمومی وانقلاب  و گرمابی دادیار ناظر زندان از زندان بازدید وبه صورت چهره به چهره با تعدادی از زندانیان دیدار وبه درخواستهای آنها رسیدگی ودستورات لازم را صادرنمودند.

حسن مزرجی رئیس زندان نیز از حضور مقامات قضایی درزندان تقدیر وتشکر نمودو اظهارداشت : این بازدیدها باعث گشایش در مشکلات زندانیان خواهدشد.

درباره روابط عمومی

Skip to content