اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار ويژه / رسیدگی به درخواست های زندانیان اندرزگاه جوانان دربازدیدمدیر کل زندان ‏های استان ‏

رسیدگی به درخواست های زندانیان اندرزگاه جوانان دربازدیدمدیر کل زندان ‏های استان ‏

به گزارش روابط عمومی زندان مرکزی مشهد:جمشیدی مدیر کل زندان های استان خراسان رضوی اززندان مرکزی مشهد بازدیدکرد.

علی عبدی مدیر زندان مرکزی مشهدبازدیدهای مکررمدیر کل زندان های خراسان رضوی اززندان مشهد را مفید وراه گشاتوصیف کرده و آن را درپیشبرد اهداف وبرنامه های اجرایی بسیارموثر دانست.

وی افزود:دراین بازدید مدیر کل زندان های استان ازبخش های مختلف بویژه سوله های کارگاهی اندرزگاه شش که درحال بازسازی وبهسازی می باشدبازدیدودرخصوص چگونگی اجرا واصلاح برخی ازقسمت ها راهکارهای لازم راارائه نمود.

عبدی اشتغال زندانیان را ازاهداف مهم ومحوری فعالیت های زندان مرکزی مشهد عنوان واین بازسازی رانقطه عطفی درپیشبردفعالیت های اشتغال زایی برای زندانیان ، دراین مجموعه خوانده وپیگیری وتوجه ویژه مدیر کل زندانهای استان رادراین مقوله بسیار اثربخش ارزیابی کرد.

وی درادامه افزود:بخش دیگربازدیدمدیرکل زندان ها به اندرزگاه جوانان اختصاص داشت که دراین بازدیدجمشیدی مدیر کل زندان های خراسان رضوی پس ازبازدید ازقسمت های مختلف این اندرزگاه ،با تنی چند اززندانیان ازنزدیک دیداروگفتگوکرده وپس ازاستماع درخواست آنان درخصوص رفع برخی ازمشکلات مددجویان بویژه پرونده های تحت قرار واحکام غیرقطعی ،دستورپیگیری تاحصول نتیجه لازم راصادر نمود.

انتهای پیام/

درباره روابط عمومی

Skip to content