اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار ويژه / بازدیدمدیر کل زندان های استان در هفته بسیج اززندان مرکزی مشهد

بازدیدمدیر کل زندان های استان در هفته بسیج اززندان مرکزی مشهد

جمشیدی مدیر کل زندان های خراسان رضوی به مناسبت هفته بسیج ازفعالیت های زندان مرکزی مشهد بازدیدنموده ودرمراسمی که به همین مناسبت برگزار گردیده بود شرکت نمود.

دراین مراسم  مدیر کل زندان های خراسان رضوی طی سخنانی مبسوط ،ضمن تبریک هفته بسیج به همه بسیجیان ونثار درودبه شهدای هشت سال دفاع مقدس بویژه خدمتگزاران به نظام صدیق جمهوری اسلامی ودررأس آنها مقام عظمای ولایت ،ازخدمات ،مراقبین ونیروهای ستادی وکارکنان تمامی بخش ها تقدیر وتشکر کرد.

وی افزود:امروز افتخارداریم که بگوییم همه مابسیجی هستیم وبه فرمان مقام معظم رهبری لبیک گفته ایم.امروز مامیراث دارعزیزانی هستیم که ازاین مرزوبوم دفاع نموده یک وجب ازخاک وطن رابه دشمن واگذار نکردند.ماباید درهمه حوزه ها درکار ومسئولیت مان امانت دار خوبی باشیم .

جمشیدی همچنین دربخش دیگری ازسخنان خود گفت:امروز مسئولیت گرفتن یک نعمت الهی است اگربرای خدمت به مردم باشد.امروزاگراعلام می کنیم که مسئولیت راپذیرفتیم وبسیجی هستیم،برخی الزامات را باید رعایت کنیم، الزامات اخلاقی،رفتاری،عملی وجهادی.اگربسیجی هستیم یعنی دراین دوران خودمان اخلاقیات نیکوی اسلامی راپرورش دهیم.این اخلاقیات صبر وگذشت، داشتن ظرفیت وتواضع است .ماباید این خصوصیات رابه ارباب رجوع نشان دهیم.اکنون میدان عمل است.اطاعت ازولایت فقیه ،اخلاص درکارهاباید سرلوحه کارها قرارگیرد.اگرامروز به عنوان یک بسیجی ،یک مسئول ویک کارگزار مسئولیتی راپذیرفتیم حتما باید دربرابرمردم خدمتگزار باشیم خدمت بی منت به مردم.

جمشیدی درادامه سخنان خودبه مواردی درخصوص بهبود خدمات به زندانیان وخانواده ها،رسیدگی به مسائل قضائی زندانیان،استفاده ازروشهای نوین زندانبانی،پاسخگویی یه ارباب رجوع ،کاهش جمعیت کیفری وارتقاء رتبه زندان های استان درکشور اشاره نموده وبرضرورت اهتمام جمعی درمسیر کاهش آسیب وکاهش جمعیت کیفری بیش ازپیش تاکید کرد.

همچنین درحاشیه این مراسم مدیر کل زندان های استان ضمن قدردانی ازعلی عبدی مدیر زندان مشهد ،وی رافردی لایق ،کاردان ومسئولیت پذیر توصیف کرده وهمکاری وهمراهی کلیه مسئولین وکارکنان باوی را خواستارشد.

مدیر کل زندان های استان دربخش دیگری ازسخنان خودضمن تجلیل وتکریم محمود اشجع مدیر سابق زندان مشهد،اززحمات وتلاش های وی دردوران تصدی مدیریت زندان مشهد تجلیل کرد.

پیش ازسخنان مدیرکل زندان های استان،عبدی مدیر کنونی زندان مشهد گزارش مشروحی ازبرنامه های پیش رو درحوزه های مختلف به حاضرین ارائه نموده وپیشبرد اهداف سازمانی دراین زندان راوابسته به همت وتلاش جملگی کارکنان این مجموعه دانست.

وی حمایت همه جانبه مدیر کل زندان های استان رادرپیشرفت امور بسیار تأثیرگزاردانست.

دربخش دیگری ازاین مراسم محموداشجع مدیر پیشین این زندان،طی سخنانی ،به برخی ازاقدامات انجام شده درطول تصدی خود درزندان مشهد اشاره نموده وبه نتیجه رسیدن اقدامات مذکور را درسایه همکاری وهمبستگی مسئولین،دست اندرکاران وکارکنان خدوم وزحمت کش دانسته وازحاضرین بخاطر همکاری بیدریغ قدردانی نموده وازآنها طلب حلالیت نمود.

شایان ذکر است که درپایان این مراسم،حکم انتصاب علی عبدی به سمت مدیریت زندان مرکزی مشهدتوسط مدیر کل زندان ها به وی اعطاگردیده وازخدمات محموداشجع نیز بااهداءلوح تقدیر وهدایایی نیز قدردانی به عمل آمد.

انتهای پیام/

درباره روابط عمومی

Skip to content