صفحه اصلی / پژوهش و تحقیقات / بررسی نقش ميانجي بي تفاوتي سازماني شغلي و فرسودگی شغلی در رابطه بین فلات زدگی شغلی و بدبینی سازمانی در بین کارکنان زندان مرکزی مشهد

بررسی نقش ميانجي بي تفاوتي سازماني شغلي و فرسودگی شغلی در رابطه بین فلات زدگی شغلی و بدبینی سازمانی در بین کارکنان زندان مرکزی مشهد

این پژوهش با هدف شناسایی نقش ميانجي بي تفاوتي سازماني و فرسودگی شغلی در رابطه بین فلات زدگي شغلي و بدبینی سازمانی در بین کارکنان زندان مركزي مشهد انجام شده است. جهت بررسی بي تفاوتي سازماني از پرسشنامه دانائي فرد (۱۳۸۹)، فرسودگي شغلي از پرسشنامه ماسلاچ (۲۰۰۱)، فلات زدگي از پرسشنامه ميليمن (۱۹۹۲) و‌ بدبيني سازماني از پرسشنامه دين و همكاران (۱۹۹۸) استفاده شده است. داده‌های حاصل از این پژوهش در دو سطح توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. در سطح توصيفي از آمار جداول و نمودارها و در سطح استنباطي نيز از معادلات ساختاری استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیۀ پرسنل شیفتی رسمي و پیمانی شاغل در زندان مرکزی مشهد در سال ۹۷ بود ، كه حجم نمونه بر اساس فرمول كوكران ۱۱۳ نفر به دست آمد. براي تأييد روايي محتوي از نظر اساتيد خبره و همچنين استفاده از نتايج تحليل عامل تاييدي استفاده گرديد و نتايج حاكي از تأييد پرسشنامه بود. براي تأييد پایایی پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد که پايايي در سطح ۹۴۳/۰، ۷۱۱/۰، ۹۰۳/۰ و ۸۱۹/۰ به ترتيب براي بي تفاوتي سازماني، فرسودگي شغلي، فلات شغلي و بدبيني سازماني به دست آمد. در بررسي فرضيه هاي اصلي ، نتايج حاكي از تأييد رابطه بين فلات زدگي و بدبيني سازماني ، همچنين تأييد نقش ميانجي بي تفاوتي سازماني در رابطه بين فلات شغلي و بدبيني سازماني و تأييد نقش ميانجي فرسودگي شغلي در رابطه بين فلات شغلي و بدبيني سازماني  بود. هنگامي که کارکنان احساس کنند که از سوي سازمان حمايت نشده اند، به احتمال بيشتري باورها و احساسات منفي نسبت به سازمانشان پيدا خواهند کرد و بدبيني سازماني منجر به پيامدهاي مهمي مي شود . بنابراين با توجه به نتايج اين پژوهش و آمارهاي رو به افزايش عواملي چون فلات شغلي، فرسودگي شغلي و بي تفاوتي سازماني و تاثيرآنها بر عملکرد کارکنان اين سازمان، آنان در مسير شغلي خود نياز دارند تا بتوانند به شيوه کارآمد و مؤثرتري با مسائل و مشکلات شغلي خود کنار بيايند . توانايي ارزيابي وقايع و شرايط محيط کاري خود را به دست آورند و در رفع دغدغه هاي شغلي خود درست و منطقي عمل کنند . همچنین یافته های این مطالعه دارای اشاره ضمنی در پیشگیری از فرسودگی شغلی بوده که با توجه به ماهیت شغلی سازمان زندانها بدیهی است که کارکنان از آن رنج می برند و در نهايت در بررسي علل به وجود آمدن اين پديده ها به اين نتيجه رسیدیم که بسياري موارد بدليل ناشناخته بودن قابل آموزش نيستند و چاره کار در برگزاری دوره هاي آموزشي نيست این در حالی است که يکي از مهارتهاي مهم مديران اين سازمان آشنا بودن با مشکلات غير آموزشي و يافتن راه حلهاي کنترل آن براي افزايش مهارتهاي پرسنل مي باشد.

درباره روابط عمومی

Skip to content