اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار ويژه / برگزاری شورای معاونین دادگستری استان خراسان رضوی درزندان مرکزی مشهد

برگزاری شورای معاونین دادگستری استان خراسان رضوی درزندان مرکزی مشهد

جلسه شورای معاونین دادگستری استان باحضوررئیس کل دادگستری خراسان رضوی ،دادستان،معاونین وروسای نواحی مختلف قضایی ومدیر کل زندان های خراسان رضوی درزندان مرکزی مشهد برگزارشد.

دراین جلسه ابتدا صادقی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی به بیان مسائلی درخصوص کاهش جمعیت کیفری ، حضور قضات درزندان واقدامات وآمادگی لازم بمنظور عفو ۲۲بهمن ونیز فعال نمودن کمیسیون عفو با مطرح نمودن تمامی تقاضاها دراین کمیسیون،پرداخته وهمچنین  پیرامون برخی مسائل قضایی ومواردی درخصوص روند مکاتبات وابلاغ رای دادگاه به محکومین سخن گفته  وبه سئوالات حاضرین درموارد مختلف پاسخ گفت.

درادامه جمشیدی مدیر کل زندان های خراسان رضوی گزارشی مبسوط ازآمارجمعیت کیفری درزندان های استان برای حاضرین ارائه نموده وازبرخی برنامه های زندان های استان درجهت ایجادرفاه وامکانات برای زندانیان سخن گفت.

وی انتقال اندرزگاه نسوان به محل کنونی کانون اصلاح وتربیت را ازدیگر برنامه های اداره کل زندان های استان خوانده وحمایت  رئیس کل دادگستری ودیگر مسئولین رادراین راستا خواستارشد.

درپایان نیز عبدی مدیر زندان مرکزی مشهدبه طرح پاره ای ازمسائل قضائی وتعامل سازنده وهماهنگی ها درزمینه مکاتبات قضائی ونامه های ابلاغ واخطارزندانیان و مواردی ازاین دست نکاتی را عنوان نموده ورئیس کل دادگستری درجهت حل موارد مطرح شده پاسخ ها لازم را ارائه نمود.

درپایان،شورای عالی قضائی استان، ازواحدها واندرزگاه های زندان مرکزی بازدیدنموده وازنزدیک بازندانیان به گفتگوپرداخته وبه پرسش ها ومسائل قضائی آنان  پاسخ گفتند.

انتهای پیام./

درباره روابط عمومی

Skip to content