اخبار کوتاه
صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار ويژه / بازدیدمدیر کل اقدامات حمایتی و مراقبت های پس از خروج زندان های کشور اززندان مشهد

بازدیدمدیر کل اقدامات حمایتی و مراقبت های پس از خروج زندان های کشور اززندان مشهد

علی اکبری مدیر کل اقدامات حمایتی و مراقبت های پس از خروج زندان های کشور درمعیت جمشیدی مدیر کل زندان های استان خراسان رضوی از زندان مرکزی مشهد بازدید نمودند.

علی عبدی مدیر زندان مرکزی مشهدضمن خوش آمد گویی و قدردانی از حضور مدیر کل اقدامات حمایتی و مراقبت های پس از خروج زندان های کشور درزندان ، این حضور را نشانه توجه ویژه سازمان به مجموعه زندان مرکزی مشهد خوانده وخلاصه ای از اقدامات انجام شده درحوزه های اشتغال ومددکاری وسایر بخش ها راارائه نموده واظهار امیدواری کرد که باارائه طریق توسط مسئولین عالی سازمان بتوانیم هرروز یک گام به سوی چشم انداز واهداف عالیه سازمان نزدیک تر گردیم.

در این بازدیدعلی اکبری ابتدا در سالن های جدیدالاحداث اندرزگاه شش حضور یافته وامکانات فراهم شده دراین سالن ها را درجهت رفاه حال زندانیان مطلوب ارزیابی کرد.

وی درادامه ازکارگاه ها بازدید نموده وبازندانیان شاغل دراین بخش ها نیزازنزدیک به گفتگو پرداخت.

جمشیدی مدیر کل زندان های استان محور این بازدید را نظارت بر روند حرفه آموزی واشتغال درزندان های استان بویژه زندان مرکزی مشهد خوانده وگفت:ازفعالیت های مهم زندان های استان وبخصوص زندان مرکزی مشهد موضوع اشتغال ومهارت آموزی بوده ودرسال های اخیر بویژه درسال جاری نگاه ویژه ای به اشتغال درزندان های استان شده است.

وی افزود: تلاش مادرزندان های استان همواره براین بوده تابه موازات سایر فعالیت ها ازجمله فعالیت های فرهنگی ،آموزشی وقرآنی،باایجادزمینه های مهارت آموزی واشتغال زندانیان بتوانیم ضمن ایجاددرآمدزایی وکمک به معیشت خانواده های زندانیان، بافراگیری هنرها ومهارت های مختلف توسط زندانیان ، زمینه را جهت اشتغال آنان پس از آزادی نیز فراهم نمائیم.

مقصد دیگر این بازدید اندرزگاه نسوان بود. مدیر کل اقدامات حمایتی و مراقبت های پس از خروج زندان های کشوربهمراه مدیر کل زندان های استان پس ازحضور دراندرزگاه نسوان درواحد مادران وکودکان حضور یافته وپس ازگفتگو باآنان وبررسی شرایط وامکانات موجود دراین بخش کودکان رامورد تفقد قرارداده وهدایای نیز به آنان اهدانمودند.

کارگاه های خیاطی وشیرینی پزی نیز ازدیگر مقاصد این بازدید بود و سرپرستان وشاغلان دراین کارگاهها  نیز درخصوص نوع ونحوه تولیدمحصولات خودتوضیحات لازم را به بازدیدکنندگان ارائه کردند.

ایستگاه آخر این بازدیدکتابخانه اندرزگاه نسوان بود.علی اکبری پس از بررسی چگونگی فعالیت های کتابخانه  و نیز روند مطالعه دراین اندرزگاه توصیه هایی درجهت بهبودفعالیت های کتابخوانی دربین زندانیان ارائه نمود.

انتهای پیام./

درباره روابط عمومی

Skip to content