شناسنامه خدمات

خدمات دستگاه

ارائه خدمات :

۱ – حرفه آموزی زندانیان – سربازان – خانواده زندانیان

۲ – اشتغال زندانیان – خانواده زندانیان

۳ – اعطای مرخصی به زندانیان

۴ – اعطای ملاقلات به خانواده زندانیان

۵ – اعطای وام خود اشتغالی به زندانیان و خانواده زندانیان

۶ – اعطای خدمات مددکاری – مشاوره و روانشناسی به زندانیان وخانواده انها

۷ – اعطای خدمات بهداشتی و درمانی

۸ – اعطای خدمات فرهنگی تربتیتی اموزشی و … به زندانیان

 

درباره روابط عمومی