صفحه اصلی / آخرین اخبار / اخبار عمومي (صفحه 151)

اخبار عمومي

برگزاري سي و هشتمين دوره مسابقات رشته معارف قرآن كريم با حضور دوهزاروهشتصدوپنجاه وسه نفر زنداني در زندان مركزي مشهد

در راستاي رسالت فرهنگي و نقش موثر قرآن در بعد پرورش انسان سي و هشمين دوره مسابقات معارف در زندان مركزي مشهد صورت گرفت

ادامه مطلب »