صفحه اصلی / پژوهش و تحقیقات

پژوهش و تحقیقات

بررسی مقایسه ای اثر درمانی مصاحبه انگیزشی به تنهایی و مصاحبه انگیزشی به همراه درمان های جایگزین نیکوتین بر ترک سیگار زندانیان زندان مرکزی مشهد

شیوع سیگار کشیدن در زندان بسیار بیشتر از جمعیت عمومی جامعه است. در این تحقیق اثر مصاحبه انگیزشی (رواندرمانی) به تنهایی را با رواندرمانی به همراه درمان های جایگزین نیکوتین در ترک سیگار زندانیان زندان مرکزی مشهد مورد مقایسه قرار ...

ادامه مطلب »

بررسی تأثیرهنروحرفه آموزی درپیشگیری ازآسیب های داخلی زندان

هدف از اجرای پژوهش حاضر این است که به بررسی تأثیر هنر و حرفه‌آموزی در پیشگیری از آسیب‌های داخلی زندان در زندان‌های استان خراسان رضوی با تأکید بر زندان مرکزی شهر مشهد بپردازد. روش پژوهش مطالعه کیفی با استفاده از ...

ادامه مطلب »

بررسی تاثیر آموزش های گروهی در پیشگیری از رفتارهای پرخطر در بین سربازان وظیفه زندان ها

خطرات ناشی از شیوه رفتارهای پرخطر در محیط های سربازی علاوه بر از دست رفتن سرمایه های انسانی کشور، موجب تحمیل هزینه های پیش بینی نشده بر سازمان های متولی سربازان خواهد شد. پژوهش حاضر باهدف بررسی میزان تاثیر آموزش ...

ادامه مطلب »
Skip to content