اخبار اصلی

اخبار استان

بازدید رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد ، سرپرستان دادگاههای عمومی و انقلاب و اجرای احکام مدنی دادگستری مشهد و تعدادی از قضات از زندان مرکزی مشهد

به گزارش روابط عمومی زندان مرکزی مشهد مظفری مدیر زندان مرکزی مشهد ضمن خیر مقدم ...

ادامه مطلب »